Kaivonporausurakoitsija käsitetään yleisesti vain vesi- ja lämpökaivon tekijäksi. Poratekin jäsenyrityksillä on kuitenkin sekä konekapasiteettia että osaamista myös erilaisissa erikoisporauksissa. Seuraavassa muutamia esimerkkejä tällaisista porauksista.

PAALUTUKSET JA ANKKURIPORAUKSET

Suomalainen kallio on maailman vanhinta perustaa, jonka varaan voidaan rakentaa vaativammatkin pohjarakenteet. Usein kallio on kuitenkin niin syvällä, ettei sitä ole järkevää kaivaa esille. Työkohteen ympäristö voi myöskin asettaa rajoituksia käytettävän kaluston suhteen. Tämän päivän ratkaisu maanrakennuksessa on rakentaa perustukset suurporapaaluja ja ankkurointiporausta käyttäen. Tällainen rakentamistekniikka on nopeaa, varmaa ja edullista.

” Porapaaluilla ja ankkuriporauksilla saadaan vakaa ja tukeva kontakti kallioon, tarvittaessa jopa 10 metriä kallion sisälle. Porapaalutuksessa paalu voidaan asentaa juuri haluttuun kohtaan, koska keskeisellä porausmenetelmällä porattaessa paalu läpäisee lohkareet ja tunkeutuu vinoonkin kallioon aiheuttamatta paaluun kallistumaa, käyristymää tai yläalasuuntaan siirtymää”.

Rakennustekniikka 5/97Esimerkkinä voitaisiin käyttää Turun kaupunkia, jossa Aurajoen rantapenkan
heikkouden vuoksi pelättiin “kaupungin liukuvan jokeen”.

Ongelmaa on ratkaistu tekemällä rantapenkkaan leveä teräspontti, mikä on upotettu kallioon asti.
Pontin läpi porattiin kallioon kiinnittyvät 30-metriset ankkuriputket ja tukiseinän sekä rantakadun väliin jännitettiin teräsbetonipalkkeja kallioon kiinni. Turussa on myös jouduttu vahvistamaan porapaaluin kiinteistöjen perustoja vajoamien vuoksi. Porapaalutus on erinomainen ratkaisu myös tehtäessä kestäviä laitureita vaativiin olosuhteisiin.

ALITUSPORAUKSET

Porareikä on käytännöllinen vaihtoehto kaivamiselle. Poraamalla kalliokaan ei ole este työn toteutukselle. Esimerkiksi teiden ja piha-alueiden alitukset eivät aiheuta häiriötä liikenteelle ja alueiden uudelleen kunnostuksen tarve vähenee huomattavasti. Etenkin maantie- ja rautatietyömailla alitusporausten tarve on suuri.

MAISEMAPORAUKSET

Nykyään ratkaistaan monia rakentamiseen liittyviä asioita maisemallisin arvoin. Ei haluta tärvellä kaunista tonttia räjäytyksin tai kohtuuttomin maansiirtotöin. Mieluummin porautetaan reiät esim. kaapelien tai vesijohtoputkien vetämiseksi.

TUTKIMUSPORAUKSET

Poratek-urakoitsijoiden taitoja ja kalustokapasiteettia on käytetty myös tutkimuskohteissa kuten malminetsinnässä ja maaperätutkimuksissa.

TARKKUUSPORAUKSET

Nykykalustolla selviydytään myöskin suurta tarkkuutta vaativilla työmailla kuten:

• vesi-, viemäri- ja kaukolämpöputkien reiät

• tunneleiden ja väestönsuojien ilmanvaihto-, kaapeli- ja pakokaasureiät

• kaivosten ilmanvaihto- ja kaapelointireiät

KAATOPAIKKAPORAUKSET

Porauskalustoa tarvitaan myös kaatopaikoilla. EU-direktiivien mukaan on kaatopaikkojen maaperässä vuosikausia “muhineet” kaasut, pääsääntöisesti metaani, haihdutettava tai ohjattava hyötykäyttöön esim. kaukolämpö-energiaksi. Molemmissa tapauksissa kaasujen vapauttaminen onnistuu poraamalla.

PORAUKSET SAASTUNEILLA ALUEILLA

Monien kauan toimineiden tai jo toimintansa lopettaneiden huoltoasemien mittarikentiltä on vuosien varrella päässyt vuotamaan polttonesteitä maaperään sitä saastuttamaan. Suurien maamassojen siirtäminen on todella työlästä. Usein voidaan nestemäiset aineosat poistaa myös porareiän kautta joko ilmastamalla tai pumppaamalla. Myös tällaisiin toimenpiteisiin löytyy osaamista Poratekin jäsenkunnasta.

REIKÄKOOT

Poratek-urakoitsijoilta löytyy ratkaisuja erikokoisiin porareikätarpeisiin.

Maaporaus:

• pystyporaus  100-400 mm

• vino- ja vaakaporaus 0 100-600 mm

Kallioporaus:

• pysty- ja vaakaporaus 0 100-500 mm

• vinoporaus 0 100-500 mm

Vesistöporaus:

• pystyporaus 0 100-400 mm

• vinoporaus 0 100-400 mm

YHTEENVETO

Kaivonporausurakoitsijan työkenttään kuuluu paljon muutakin kuin vesi- ja lämpökaivojen teko. Te, lukijamme, joista suurin osa on tekemisissä rakentamisen ja ympäristön kanssa, ottakaa em. kaltaisissa poraustarpeissa yhteyttä Poratek-urakoitsijoihin.