Maalämmön osuus energialähteenä tulee jatkuvasti lisääntymään. Siksi on erittäin tärkeää, että energia-/lämpökaivot tehdään ammattitaidolla ja riittävän hyvillä materiaaleilla. Varmistaakseen tämän ovat Suomen Kaivonporausurakoitsijat r.y. Poratekin jäsenet kehittäneet normienergiakaivo-17-tuotteen.

1.  Mikä on normienergiakaivo -17 / NEK -17

• Normienergiakaivolla määritellään laatutaso ja rakentamistapa, joilla kaivo tehdään. Normi koskee suojakannen alapuolisia osia (ei suojakaivoa tai vaakaputkistoa)
• Normienergiakaivo- porakaivo josta otetaan lämpö- ja viilennysenergia
• Normienergiakaivoa sovelletaan yksittäisenä kaivona tai yhtenä kaivona energiakentässä

2.  Normienergiakaivon sijainti

• Sijoitetaan lähtökohtaisesti siten, että myöhempi tarkistus ja mahdollista.
• NEK -17 rakenne mahdollistaa sijoittamisen myös rakenteiden alle suunnitelman mukaa

3.  Normienergiakaivon mitoitus

• Mitoitusvastuu on aina lämpöpumpun toimittajalla tai suunnittelijalla
• Mitoituksessa huomioitava paikalliset olosuhteet: pohjavesiolosuhteet ja maakerrosten laatu, sekä maantieteellinen sijainti
• Mitoituksessa on huomioitava kokonaissyvyys ja aktiivisyvyys eli se osa, jossa keruuputket ovat pohjaveden alla

4.  Normilämpökaivon halkaisija

• Halkaisija oltava riittävä suunniteltuun keruuputkeen nähden

5.  Normienergiakaivon suojaputki

• Suojaputkea käytetään eristämään pintavesien ja irtoaineksen pääsy kaivoon, upotus kiinteään kallioon vähintään kaksi metriä
• Teräsputken luokitusvaatimus on vähintään S355J2H / S420MH (EN10219)
• Seinämävahvuus vähintään 4,0 mm
• Muita materiaaleja käytettäessä tulee ulkoisen rasituksen kesto olla riittävä

 

6.  Suojaputken tiivistäminen

• Suojaputki tiivistetään kallioon betonoimalla, mankeloimalla, kiristämällä kallioon,  laajenevalla tiivistysaineilla tai muoviputkella

7.  Energiankeruuputkistot

• EN12201, Nordic Poly Mark- tai SP- merkittyä polyeteeniputkea
• Materiaali PE80/PE100, SDR17
• Paineluokka PN8 / PN10
• Putkisto koeponnistettava vähintään 1h / 3bar asennuksen jälkeen
• Kaivossa olevassa keruuputkistossa ei saa olla mekaanisia liittimiä

8.  Keruuneste

• Keruunesteen tulee olla ympäristöhallinnon vaatimusten mukaista ja suunniteltuun   energian keruuseen soveltuvaa

9.  Kaivon suojahattu

• Suojahattu tulee olla tarkoitukseen soveltuva, joka estää pintavesien ja   epäpuhtauksien pääsyn kaivoon

10.  Vedenotto energiakaivosta

• Energiakaivon vettä ei tule ottaa talousvesikäyttöön

11.  Porauksen keskeytyminen (sortuma, kallion rikkonaisuus, runsas veden tulo tms.)

• Jos kaivon poraaminen keskeytyy jostakin syystä, porataan lisäkaivo alkuperäisen   kaivon läheisyyteen lämpöpumpputoimittajan ja/tai suunnittelijan ohjeiden mukaisesti

12.  Energiakenttä jossa on useampi kaivo

• Energiakenttä tulee aina suunnitella ammattilaisen toimesta
• Suunnitelmassa tulee ottaa kantaa mm. kaivojen mitoitukseen, sijoitteluun   tontilla, kaivojen väliseen etäisyyteen, ja kaivojen vinoporaukseen

13.  Suositeltavat suojaetäisyydet

– rakennukset 3m – tontin raja 7,5m (vinoporauksella voi olla vähemmän)
– kaukolämpö ja muut lämpöjohdot 2m
– viemärit ja vesijohdot 2m
– toiseen energiakaivoon, suunnitelman mukaan
– vesiporakaivoon ja rengaskaivoon 20m
– etäisyyksistä voidaan poiketa riskikartoituksen perusteella ja asiakkaan suostumuksell

14.  Normienergiakaivon täyttyminen

• Mikäli kaivo ei täyty itsestään pohjavedellä, se täytetään vedellä, tai erityistapauk  sisissa kaivo voidaan täyttää tähän tarkoitukseen soveltuvilla täyttöaineilla

 

15.  Poraustyö 

• Poraustyö suoritetaan ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädäntöjä noudattaen • Laadun varmistamiseksi suositellaan ammattitutkinnon suorittaneita poraajia

16.  Dokumentointi ja arkistointi

• Energiakaivon tekijän tulee arkistoida energiakaivo seuraavin tiedoin:
– Porauspaikan osoite
– Kaivon/kaivojen syvyys, maapeitteen paksuus, suojaputkien määrä
– Vinoporaus ja sen suuntaus (mikäli porattu vinoon)
– Lämmönkeruunesteen merkki ja pakkaskesto
– Koeponnistusraportti
– Yrityksen ja kaivon tekijän kuittaus
– Asiakkaalle lähetetään yhtenäinen raportti, jossa on maininta em. tiedoista

17.  Takuu

• Normienergiakaivolle myönnetään 5 vuoden materiaali- ja toimintatakuu
• Takuu ei kata luonnonolosuhteiden muutosten, räjäytystöiden, tai muiden vastaavien   tapahtumien aiheuttamia vikoja
• Urakoitsija ei vastaa välillisistä vahingoista
• Takuu ei koske normienergiakaivon mitoitusta