Maalämmön osuus energialähteenä tulee jatkuvasti lisääntymään. Siksi on erittäin tärkeää, että energia-/lämpökaivot tehdään ammattitaidolla ja riittävän hyvillä materiaaleilla. Varmistaakseen tämän ovat Suomen Kaivonporausurakoitsijat r.y. Poratekin jäsenet kehittäneet normilämpökaivon.

1.   MIKÄ ON NORMILÄMPÖKAIVO

Normilämpökaivolla määritetään minimitaso/-määreet, joilla kaivo tehdään.

2.   NORMILÄMPÖKAIVON SIJOITUS

Normilämpökaivo sijoitetaan rakennuksen ulkopuolelle siten, että myöhempi huolto on mahdollinen.

3.   NORMILÄMPÖKAIVON MITOITUS

Kaivon mitoitusvastuu on yksiselitteisesti lämpöpumpun toimittajalla. Mitoituksessa on huomioitava paikalliset olosuhteet; pohjavesiolosuhteet ja maakerrokset. Mitoituksessa on huomioitava kokonaissyvyys ja aktiivisyvyys l. se osa, jossa kerääjäputket ovat vedessä. Aktiivireiän syvyys ylitetään aina vähintään 10 metrillä ja ylipitkä maaosuus huomioidaan aina.

4.   NORMILÄMPÖKAIVON HALKAISIJA

Normilämpökaivo on halkaisijaltaan vähintään 130 mm.

5.   NORMILÄMPÖKAIVON SUOJAPUTKI

Suojaputkea käytetään estämään maavesien ja irtoaineksen pääsy kaivoon, upotus kiinteään kallioon 1-6 m.

5.1. Muovinen suojaputki

Muovista suojaputkea käytetään, jos maata on enintään 3 m. Seinämävahvuuden on oltava vähintään 6,2 mm, jolloin ulkoisen rasituksen kesto on riittävä. Materiaalina on polyeteeni.

5.2. Muovisen suojaputken tiivistys / vaihtoehtoiset menetelmät

Tiivistys tehdään joko betonoimalla, kiristämällä kallioon tai laajenevilla tiivistysaineilla.

5.3. Teräksinen suojaputki

Suojaputkea käytetään aina, jos maakerros on yli 3m, maakerroksen ja mahdollisesti rikkonaisen pintakallion putkitukseen teräsputken luokitusvaatimus on vähintään Fe 37, seinämävahvuus vähintään 4,5 mm.

5.4. Teräksisen suojaputken tiivistys / vaihtoehtoiset menetelmät

Tiivistys tehdään joko betonoimalla, manklaamalla, kiristämällä kallioon tai laajenevilla tiivistysaineilla.

5.5. Lämpökaivon vesieristäminen

Lämpökaivo vesieristetään vähintään 6m ja erillisen veloituksen mukaan pidemmällekin, tarpeen vaatiessa muovisen eristysputken seinämävahvuuden on oltava vähintään 5mm tai paineluokan on oltava 6 bar.

6.   LÄMMÖNKERUUPUTKISTOT

Polyeteeniputkea, halkaisija 32 tai 40 mm, luokka vähintään PEM 6,3, kallioperään SFS-standardilla tai vastaavasti tuotettu ja valvottu putki koeponnistettava 1h/3bar nestetäytteisenä ennen asennusta.

7.   LÄMMÖNKERUULIUOS

On noudatettava kuljetus- ja liuosmääräyksiä. Liuoksen on siedettävä -17 astetta jäätymättä. Liuoksen tulee olla ympäristöhallinnon vaatimusten mukaista.

8.   LIITTIMET

Liittiminä käytetään hyväksyttyjä muoviliittimiä tai sinkkikadon kestäviä messinkiliittimiä.

9.   VEDEN KÄYTTÖ

Normilämpökaivon vettä ei tule käyttää talousvetenä.

10.   USEAMPI KUIN YKSI REIKÄ

Jos normilämpökaivossa veden tulo tai ruhje vaikeuttaa porausta, niin suositellaan tehtäväksi kaksi reikää, jotta saavutetaan aktiivireiän kokonaissyvyys. Reikien välisen etäisyyden tulee olla vähintään 15 m, jollei kysymyksessä ole vinoreikä.

11.   VINOREIKÄ

Vinoreikien keskinäinen asteitus on 25-30 astetta silloin, kun poraus aloitetaan samasta paikasta. Jos kaivot ovat etäämpänä toisistaan voi asteitus olla pienempi.

12.   PORAREIÄN TÄYTTYMINEN

Mikäli lämpökaivo ei täyty vedellä, niin se täytetään.

13.   PORAUSKALUSTON VAATIMUKSET

Porauskaluston on oltava tarkoitukseen soveltuva. Kompressorin on oltava tyyppihyväksytty ja painelaitemääräysten mukainen. On käytettävä ympäristöystävällisiä ja myrkyttömiä ilmatyökaluöljyjä porauskaluston ja paineilmaletkujen on kestettävä kompressorin maksimaalinen työpaine.

14.   DOKUMENTOINTI JA ARKISTOINTI

Lämpökaivon tekijän tulee arkistoida lämpökaivo seuraavin tiedoin:

porauspaikan osoite
kaivon/kaivojen syvyys
vinoreikä ja sen suuntaus ( mikäli porattu vinoon )
lämmönkeruuliuoksen merkki ja pakkaskesto
koeponnistusraportti kuittauksineen
valmistumispäivä
yrityksen ja kaivontekijän kuittaus

Jokaiselle normilämpökaivoasiakkaalle lähetetään yhtenäinen raportti, joka myös sisältää em. tiedot. Kohteiden ja reikien määrän osalta normilämpökaivot arkistoidaan myös Poratekin toimistoon.

15.   TAKUU

Normilämpökaivoille annetaan 5 vuoden materiaali ja toimintatakuu. Takuu ei koske normilämpökaivon mitoitusta. Edellä mainitut lämpökaivonormit ovat Suomen Kaivonporausurakoitsijat r.y. Poratekin jäsenkokouksessa hyväksytyt ja niitä ryhtyvät kaikki jäsenyritykset noudattamaan siirtymäajan puitteissa.